Selamat Datang di Blognya Pemerintah Desa Selokromo

Senin, 13 Mei 2013

Profil Desa Selokromo


Selokromo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Desa yang berada pada ketinggian sekitar 492 meter di atas permukaan laut dan berjarak antara 9 km dari ibukota Kabupaten Wonosobo ini memiliki Luas wilayah 172, 157 ha. Dan terbagi menjadi dua dusun, yaitu dusun Selokromo I dan dusun Selokromo II, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :
 • Batas Sebelah Utara : Kelurahan Leksono
 • Batas Sebelah Selatan : Desa Lipursari
 • Batas Sebelah Barat : Desa Sawangan
 • Batas Sebelah Timur : Desa Krasak

Desa Selokromo Luas Wilayah 172.157.Ha
terdiri dari 2 Kadus kadus 1 dan 2 23 RT 9 RW Jumlah Penduduk Laki - laki 1.378 Perempuan 1.558 dengan Jumlah KK Laki - laki 696 KK Perempuan 87


BABAT ASAL USULE JENENG DESA SELOKROMO

Ing sisih kulone kuto Wonosobo Jawa Tengah, kepener ing tempurane kali loro kang gede – gede, ana sakwijining desa kang diarani Desa Selokromo

Dek jaman semono kang bubak lan mangreh desa mau ya kuwi sakwijining Demang kang gagah pidekso godeg wok simbar jaja ( nganti sak iki katelah Mbah Bewok ) . kang banget sinuyudan dening pawongan kang dadi reh-rehane, amarga kejobo ki demang pancen gede pangaribawane , dasare Ki Demang kasinungan pambeg berbudi bowo leksono lan asih sesamaning sepodo , ora duwe watak ban cinde ban ciladan , lan ora wigah wigih asung ganjaran marang kawulo kang pancen gede labuh labete marang kademangan sarto segoro kang murakabi tumprap bebrayan . Mulo yo ora mokal menawa Ki Demang Suroyudo dahat kinasihan dening sang adipati Riyo Manggolo kang mengku lan murbowasesa Kadipaten Banjarnegara .Prasasat rino pantaraning ratri Ki Demang Suroyuda tansah cinaket marang sang adipati.
Sang Adipati Riyo Manggolo kagungan putro kakung sawiji asma Raden Mandirorejo ,dasar bagus ing warno trapsila ing solah bowo tur mumpuni ing sastro lan olah kanuragan. Raden Mandirorejo kang wus ngancik mangso diwoso gung ginolo ulig ginandang ing tembe lumingsir kalenggahane Rama semangsa sang Adipati lereh keprabon Anuju sayugo ari, Sang Adipati lenggah siniwoko kahadep rekyono patih lan sagung para Demang Tansah caket ing ngarsaning Adipati , Ki Demang Suroyudo lenggahe koyo tonjem ing bantolo wadane. “ Demange Suroyuda. Wis ana pitung dina kalenggahan kiye Ingsun kepingin banget mbebedhak, sinambi mirsani para kawulo ing padesan ngiras arep nuduhi utowo njajal kaprigelane putraningsun si kaki Mandirorejo, keprige panemu riko ? “ Gusti sesembahan kulo . abdi dalem sanget anayogani kerso paduko, lajeng kepareng penggalih kapan utawi dusun pundi ingkang bade panjenengan kersaaken ?” Manut ingsun sung cocok soko kene mengetan ngliwati desa sukonandi,terus mengetan bablas nganti anjog maring desa riko, keprige demange?” Walah walah abdi dalem inggih matuk sanget awit sampun sawektawis dangu biyungipun lare lan para kawulo kademangan kepingin karawuhan panjenenganipun Gusti Adipati. Ngantos antos kados nyidam cempaluk, Kajawi saking puniko wiwit saking kademangan sigaluh mengetan urut ereng-erenging redi kemiri ngantos dumugi redi Mbeser tasih katah sato warni- warni gusti” Lha riko wis setuju mbesuk dino Soma manis kiye ingsun arep miwiti , budal saka kadipaten diangkah wayahe srengenge gumatel. Para penderek ora susah akeh – akeh  Ingsun Ngersaake kakang patih kepareng nderek ngiring putraningsun kaki Mandirorejo lan prajurit kira- kira gunggung patang puluh bae “ Sendiko Gusti ngestoaken dawuh,  gandeng sedoyo sampun terwoco keparengo abdi dalem pun Suroyuda nyuwun pamit “ Iya iya Demange ora liwat ingsun nyangoni slamet lan aja lali mbesuk Soma manis riko cawis cawis sakabehane “.
Gancaring carito saktekane Demang Suroyudo ano ing pademangan , kabeh dawuh pangandikane Sang adipati enggal kawedarake marang Nyi Demang lan anake wado sing aran Nyi  Sedah Ayu,lan wiwit dino iku ugo kabeh kawulo ing pademangan pada sengkut makaryo lan tata tata kanggo mahargyo rawuh sang Adipati . mungguh Nyi Sedah Ayu mono senajan bocah mijil sako ndesa , ananging kasulistyane ora kalah karo putrine para priyagung . Dasar nedenging diwoso , pakulitane kuning nemu giring , rambute ngandan andan , eseme kumowo gawe poyang payingan para taruna sak Pademangan , malah malah kasulistiyane Nyi Sedah Ayu wis kondang tumekaning tanggo desa
Gancaring Carito sang Adipati Riyo manggolo lan raden mandirorejo dalah sak punggawane anggone tindak mbebedak wis tekan alas sak wetane pademangan Ananging nganti sak wetoro suwe kiro kiro srengenge sak duwure sirah , durung ono sato kewan kang keno . malah sang adipati sak punggawane kabegal dening wong loro kang arep njaluk bebanten , margo wani- wani ngliwati ing alas kono . ( nganti sak iki alas kang kanggo nbegal sang Adipati Riyo manggolo katelah alas Sibegal ). Rame  anggone njejegi benere dewe – dewe , andekno pancakoro antarane para begal karo raden mandirorejo , dasar raden mandirorejo putro adipati kang prigel ing olah kaprajuritan , begal loro biso kikalahake lan poro begal mau mlayu ngulon parene , playune para begal mau ateges ora kalah nanging arep males ukum marang raden mandirorejo kanti ngajak kanca – kancane kanggo ngroyok. Sak mundure paro begal Adipati Riyo manggolo sak punggawane terus ngulon sak perlu nerusake anggone mbebedak . nanging saibo kagete sang Adipati sak tekane alas kidul pademangan raden mandirorejo di kroyok ( dikropok ) para begal  ( nganti sak iki alas kang kanggo ngropok raden mandirorejo katelah alas Kropokan ).
Muntab Raden madirorejo prikso para begal ora kapok nanging malah podo ngroyok, Raden Mandirorejo banjur maca montro joyo kawijayan kang ngentasi para begal ora nganti sakpenginang sauwena para begal pado nglumpruk ngrungkebi bantolo. 
 Sak sirnaning poro
begal sang adipati ndawuhake marang Rekyono patih supoyo leren sakwetoro ano pademangan.
             Ing dino tempuking gawe sang Adipati sinubyo-subyo dening para kawuko sak pedemangan , awit yo tembe pisan ji iki kademangan kono karawuhan priyayi luhur . Sakwernaning pasugatan , yo sing arupo dedaharan lan unjukan dalah beksan lan klenengan kabeh melu mahargyo marang rawuhe Sang adipati lenggahe kaapit dening raden mandirorejo lan rekyono patih, kang kawistoro kalegan ing penggalih , dungkap pasugatan kang pungkasan bakal kaaturake bekso tledek tayub , dene sing bekso ora liyo Nyi Sedah Ayu dewe , Kocapo bareng beksan tledek wis kawiwitan , kabeh kang  mriksani pada akedap tesmak , awit kejobo beksane apik lan luwes banget , isih katambah sing marangganani kasulistiyane pilih tanding  prasasat widodari ngejoh wantah . Semono ugo raden mandirorejo kang prasasat mata walangen , nganti ora mireng pandangune ingkang rama lan pengalembanane rekyono patih tumprap nyi sedah Ayu
             Pahargyan purno . Sang Adipati sak pendereke sigro kundur menyang kadipaten Banjarnegara , ananging sak margo-margo Raden mandirorejo tansah nimbang – nimbang ing batos “ Apa yo biso putraning ngaluhur dikeparengake nggarwo putri ing kademangan “ ( ing samengko dalan kang kanggo nimbang – nimbang batine raden mandirorejo katelah dukuh Timbang……… sak iki wis ilang dadi tegalan amargo wong-wong kang manggon ingkono podo pindah mangetan , sebab ana sakwijining uwong ing dukuh Timbang aran Ki gepeng mati Karubuhan kayu nganti gepeng ).
Raden mandirorejo ugo tansah Mendel ora kerso ngandikan anggone tindak kundur menyang kadipaten Banjarnegara , sadela-sadelo tansah mengo nyawang mangetan ( ing sakmengko dalan kang kanggo nyawang mangetan saiki dadi Desa Sawangan )
Jejering wong tuwo Sang Adipati tan samar penggalihe nguningani solah tingkahe ingkang putro kang lagi kagendam ing asmoro . Mulo watoro telung dino sakwuse rawuh ing kadipaten , ana carako utusane Sang adipati kang lumarap gito-gito tumuju marang wismane Ki Demang Suroyudo kanti nggowo nawolo kang banget wigati . Isine nawolo sang adipati ngresaake mundut Nyi Sedah Ayu bakal kadaupake kelawan raden mandirorejo , sak piro bombong gumbiraning Ki Demang lan Nyi Demang ora bisa gambarake awit prasasat kayo karoban segoro madu.

                Gancaring carito daupe raden mandirorejo kelawan Nyi Sedah Ayu kapahargyo gede- gedean , ngeling menowo Nyi sedah Ayu anak mung siji kang banget dinomo-nomo tur kapundut mantu dening sang Adipati kang mangreh kadipaten Banjaenegara kang gede panguwasane , Dasar sing kakung bagus sing putrid ayu ,yen sinawang ponang penganten sekalian pinda Batoro kamajaya lan batari ratih kang ngejowantah , penganten sakarone datan keno ginggang sak rambut , tansah runtang runtung kadi mimi lan mintuno.
                 Sepasar saksuwene daup Raden mandirorejo tindak sebo marang kadipaten Banjarnegara , ingkang garwo Nyi sedah ayu ora dikeparengake Derek awit olehe dadi manten durung selapan dino . Sowane Raden  mandirorejo katampi kanti lejaring penggalih dening sang Adipati, lan sineksenan sagung poro nara praja dalah para Demang kang pada sowan , Sang Adipati dawuh marang ingkang putro menawa saksuwene selapan dina saka olehe daup , raden mandirorejo bakal kaparingan kalenggahan ana laladan sak kulone Kadipaten Banjarnegara ing sisih wetan kademangan Klampok .
Sakpurnaning pasewakan raden mandirorejo kondur menyang kademangan , awit kejobo bakal paring pawarto ban kabungahan kang di ganjarake dening ingkang Romo , nyatane citrane ingkang garwo tansah kumantil ana padoning netro . Opo maneh mendung kendel tur gendul banget . sajake ing pegunungan Dieng wis udan deres banget .
Saktekane pademangan dipapagake dening Ki Demang kang dino iku kapinujon dino iku  nyuwun inah ora sebo “ Sugeng ger rawuhipun “  : inggih pangestunipun bapa mboten wonten alangan “  “ Panjenengan  punopo sampun matur ingkang rama menawi dinten puniko nyuwun inah ing pasewakan ?”  “ Inggih sampun bapa .Kanjeng Rama ugi sampun priksa bilih bapa taksih sayah kaliyan ribet ,…….lho kok sepen kemawon diajeng sedah ayu wonten pundi ? “ walah enggih meh mawon kesupen kang rayi nembe kemawon pangkat dateng lepen bade adus ngiras girah – girah” “ we Lho mangko sajak arep jawah katingal mendungipun kandel sanget , punopo bapa mboten nyandet kekajenganupun Ayu ? “ “ Lha Ayu wiwit alit pancen sampun kulino kaliyan kawontenan ingkang kados makaten “ Nanging manah kulo mboten sekeco bapa , milo keparengo bade nyusul dateng lepen “ tanpo nunggu wangsulan saka Ki demang Raden mandirorejo mak brabat lumayu tumuju menyang kali kang adohe sak wetoro saka omahe ki Demang .
Saktekane ing kali Raden mandirorejo nguningani Nyi Sedah Ayu lagi adus telesan apijung nyamping kumkum ing kali , Parandene Nyi Sedah ayu ora miris ora barang sajake pancen wis kulino marang kahanan kang koyo mangkono enggal bae mbengok sak kayange nimbali ingkang garwo  “ Ayu…….Ayu  dene riko adus ning kono siro bocah ayu mulo ojo adus ning kono .
Kocapo wong – wong kang lagi makaryo ing sawah sak cedake kono bareng krungu pambengoke Raden mandirorejo , banjur pada netepake yen kali mau jenenge kali siro ayu utowo kali serayu
Bareng krungu pambengoke Raden mandirorejo , Nyi sedah ayu banjur mentas kanti ngindit kumbahane “ Kulo kinten kang mas mboten kundur bade nyare wonten kadipaten sak upami kulo ngertos menawi kang mas bade kundur kulo mboten badhe girahi wonten lepen “  “ Ayu kiye delengen kaline banjire ora mekakat nganti watu – watu sing gedhine sak endas kebo podo kendang “  “ Inggih kang mas Lha puniko selo – selo saking lepen ler  sami tarung kaliyan selo selo saking lepen kidul “ Kae dudu tarung Ayu “  watu – watu mau kae pado meh karo awake dewek “  “ Lho Punopo selanipun inggih kepingin dados penganten ?”
“ Iya Ayu , Kae selane pada kromo “
                Iya soko tembung antarane Nyi Sedah Ayu karo Raden mandirorejo nganti seprene pademangan mau kaaran Desa Selokromo .sak banjure Nyi Sedah Ayu Katelah Nyai Sedayu sing saiki kalebu tlatah RW 04.
Cuntel.

INI VERSI YANG KAMI DAPAT , KAMI SIAP MENERIMA VERSI LAIN UNTUK SELOKROMO TERCINTA

YMT SEKDES Sarwono
5 komentar:

 1. Versi nami Selokromo kathah, midherek sumber saha jamanipun. Penulis piyambak gadhah tigang versi:
  1. Versi Jaman sasampunipun runtuhing Majapahit, dinasti Bondhankejawan peparab Sogam putranipun Ki Ageng Getaspendawa sasampunipun dewasa asma KiAgeng Sela. Kapundhut mantu Ki Ageng Wonosobo saha Ki Ageng Kalierang. Panggenan palakramanipun Ki Ageng Sela sinebat Selokromon, linandhesan patilasan ing pasarean ageng Selokromo ingkang arupi sela gilang.
  2. Sasampunipun krama Ki Ageng Sela bidhal dhumateng kutharaja .Demak, Puput yuswa wonten mrika kasareaken wonten Kadilangu. KiAgeng Sela peputra KiAgeng Anis, KiA geng Anis peputra KiAgeng Pemanahan, K[Ageng Pemanahan peputra Panembahan Senopati minangka cikal bakalipun Kerajaan Mataram Islam. Pramila rikala penulis taksih lare (1933-1951) asring mrangguli priyabtun Ngayogyakarta saha Surakarta mertinjo petilasanipun KiAgeng Sela ing Selokromo
  3. Midherek pangandikanipun pinisepuh Selokromo, ngandharaken bilih panguwaos ingkang mandhegani wontenipun Selokromo Pangeran Hangabei, putra PB III ingkang lolos saking Karaton Surakarta sesarengan kaliyan Ngabdul Salam wayah KiAgeng Selomanik napak tilas leluhuriipun cumondhok ing Selokromo. Nuwun

  BalasHapus
 2. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 4. NGLARI ADEGING DESA SELOKROMO

  http://daryosutoyo.blogspot.com/2014/07/nglari-adeging-desa-selokromo_30.html

  BalasHapus
 5. NGLARI ADEGING DESA SELOKROMO

  BalasHapus